Loading
 Tel: +381 60 0 333 450   24/7 Podrška korisnicima
In Pravilnici by Super User

Ovaj pravilnik definiše opšte uslove korišćenja usluga koje pruža NRG HOST. Sastavni deo opštih uslova korišćenja čine i posebni pravilnici kojima se definišu uslovi plaćanja, politika privatnosti, pružanje podrške, sankcionisanje korisnika, korišćenje backup usluge, usluge reseler hostinga i shared hostinga.

Opšti pojmovi:

   1. Pružalac usluge je u daljem tekstu naveden kao NRG HOST.
   2. Korisnik usluge ili klijent u daljem tekstu je naveden kao Korisnik.
   3. Ostale definicije su navedene u pravilnicima koji bliže određuju uslove korišćenja određenih usluga.

NRG HOST pruža usluge svim fizičkim i pravnim licima. Kupovina usluga se obavlja putem web sajta NRG HOSTA-a www.nrghost.net, naručivanjem određene usluge nakon čega korisnik dobija uputstvo za plaćanje iste kako bi usluga bila aktivirana. Uslovi plaćanja definisani su pravilnikom o Generalnim uslovima plaćanja.

Kupovinom usluga kod NRG HOST-a smatra se da je između NRG HOSTA- a i Korisnika zaključen Ugovor u skladu sa odredbama Uslova korišćenja na period za koji je usluga zakupljena, kao i da Korisnik u potpunosti prihvata Uslove korišćenja i njihovu punovažnost u skladu sa članom 4. Zakona o elektronskom dokumentu Republike Srbije.

Osnovne obaveze NRG HOSTA-a:

 • NRG HOST je u obavezi da po prijemu uplate za naručenu uslugu istu aktivira u roku od 24h ili, ukoliko to nije tehnički izvodljivo, u vremenski povoljnom roku za Korisnika koji je uplatio naručenu uslugu o čemu obaveštava Korisnika iste usluge i pomera datum isteka za broj dana koliko je kasnila aktivacija plaćene usluge.
 • NRG HOST kao davalac usluge na korišćenje obavezuje se da obezbedi dostupnost iste u iznosu od 99% vremena u odnosu na uplaćeni period te iste usluge. Ovo se ne odnosi na slučajeve poput: redovnog održavanja servera, kvara hardvera na serveru, više sile (elementarna nepogoda, rat, sankcije i dr.) i svih ostalih situacija na koje NRG HOST ne može direktno uticati.

 Osnovne obaveze korisnika:

 • Korisnik je dužan da izvrši plaćanje usluge u skladu sa pravilnikom o generalnim uslovima plaćanja.
 • Korisnik je dužan da koristi usluge u skladu sa opštim uslovima korišćenja i posebnim pravilnicima, i da se redovno informiše o istim na sajtu NRG HOSTA-a.
 • Korisnik je dužan da svoju prezentaciju izradi u formatu i obliku koji je pogodan za postavljanje na server NRG HOSTA-a bez daljeg menjanja i prilagođavanja od strane NRG HOSTA-a kao pružaoca usluga.
 • Korisnik je dužan da o svim promenama svojih poslovnih podataka, a koji su neophodni za komunikaciju između korisnika i pružaoca usluga, blagovremeno obavesti NRG HOST kao pružaoca usluga, a najkasnije u roku od 8 dana od nastale promene.

Pravila i uslovi korišćenja usluga NRG HOSTA-a su bliže definisani u dokumentima koji se tiču određenih usluga (npr. shared (web) hosting, vps serveri, dedicated serveri i dr.) a koji su objavljeni na sajtu NRG HOSTA-a na adresi https://nrghost.net/index.php/component/content/article/9-uncategorised/80-generalni-uslovi-koriscenja?Itemid=437

NRG HOST zadržava pravo izmene pravilnika i uslova korišćenja bez prethodne najave ili obaveštenja Korisnika o izmenama. Korisnik je dužan da pročita sve dokumente objavljene na sajtu NRG HOSTA-a  https://nrghost.net/index.php/component/content/article/9-uncategorised/80-generalni-uslovi-koriscenja?Itemid=437 koji se tiču usluge koju koristi.

I I - Opšti tehnički pojmovi

 • Server – računar smešten u data centru putem kog NRG HOSTA omogućava zakup i korišćenje usluga svojim korisnicima.
 • Data centar – objekat specijalne namene sa uslovima pogodnim za pouzdan rad velikog broja računara – servera.
 • Mreža – telekomunikaciona veza između bilo koje dve tačke na planeti (najčešće između korisnika usluge i servera na kom se nalazi usluga koja se koristi). Brzina mreže se naznačava u Mb/s (Mega-bita po sekundi) i Gb/s (Giga-bita po sekundi).
 • Softver – bilo koja aplikacija koju korisnik koristi za pokretanje i izradu svog web sajta, može biti i neki od popularnijih CMS sistema ili bilo kakve druge aplikacije koje korisnik upotrebljava na svojim uslugama koje je zakupio kod NRG HOSTA-a.
 • CMS – content management system - sistem za upravljanje sadržajem, uglavnom besplatna skripta napisana u programskom jeziku php putem koje korisnik može izraditi svoj sajt, forum, blog i sl. (Wordpress, Joomla, Drupal, Magento, OpenCart itd.)

 

I I I – Odricanje od odgovornosti

 • NRG HOST ne odgovara za štetu nastalu neovlašćenim ili protivpravnim pristupom uslugama koje je Korisnik zakupio kod NRG HOST-a od strane trećih lica, bez obzira da li se radi o licima kojima je sam Korisnik omogućio pristup ili ne.
 • NRG HOST ne može snositi odgovornost za zastoj u aktivaciji usluga, suspenziju ili prekid rada aktivnih usluga, gubitak naziva domena i sl. usled neispravno izvršene uplate ili uplate izvršene sa zakašnjenjem, i ne može odgovarati za štetu koja iz tog razloga eventualno može nastati.
 • Odgovornost za sve podatke postavljene na servere NRG HOSTA-a snosi Korisnik koji je iste postavio i smatra se da je to učinio znajući za eventualne posledice do kojih može doći postavljanjem tih podataka.
 • NRG HOST ne može biti odgovoran za sadržaj koji Korisnici postavljaju na servere NRG HOSTA a jer isti postavljaju Korisnici zakupljenih usluga.
 • Iako NRG HOST za određene usluge pruža backup podataka, on ne može biti odgovoran za gubitak istih iz razloga što backup podataka obavljaju automatizovani mehanizmi koji mogu prouzrokovati grešku prilikom kopiranja podataka na backup prostor, Korisnik može da uradi backup svojih podataka kada god misli da je to potrebno.
 • NRG HOST kao pružalac usluge ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem usluga koje pruža.
 • NRG HOST nije odgovoran za funkcionisanje internet prezentacije Korisnika, tačnost informacija ili drugih sadržaja koje Korisnik objavljuje na svom nalogu, kao ni za gubitke podataka, neuručene email poruke, pogrešno uručene email poruke i sl.
 • NRG HOST ne može snositi odgovornost za finansijsku ili bilo kakvu drugu štetu koju Korisnik može imati usled nedostupnosti ili suspenzije zakupljenih usluga kod NRG HOST-a.

IV – Opšti zabranjeni sadržaji na uslugama koje se pružaju

 • Na serverima NRG HOSTA-a zabranjeno je postavljanje i linkovanje:
 • Bilo kakve vrste pornografije
 • Bilo kakvog warez softvera, krekova, cd ključeva i slično
 • Warez linkova prema bilo kom zabranjenom softveru i podacima
 • HYIP sajtova (High-yield investment program)
 • Sajtova koji šire rasnu, versku, nacionalnu i bilo kakvu drugu mržnju
 • Nullovanih skripti (skripti bez legalno plaćene licence za korišćenje)
 • Bilo kakvih sadržaja koji su suprotni zakonskim propisima Republike Srbije.
 • Torrent sajtovi nisu dozvoljeni.
 • Držanje aplikacija koje se mogu smatrati hakerskim alatima i kojima se može nauditi drugim korisnicima, sajtovima, serverima i sl.
 • Hostovanje phishing aplikacija, sajtova, stranica i sl.
 • Hostovanje, upotreba i linkovanje skripti koje se mogu koristiti za napad bilo koje vrste prema drugima (DoS, DDoS, flood, brute force i slični napadi).
 • Bilo kakvih botova i skripti za automatizaciju bilo čega u cilju prevare, sticanja neke vrste koristi i sl.
 • Shell i sličnih skripti,

 

-Slanje neželjene (spam) pošte je najstrožije zabranjeno jer se time krše sledeći zakoni Republike Srbije: Zakon o oglašavanju, član 9, stav 3; Zakon o elektronskoj trgovini, član 8; Zakon o elektronskim komunikacijama, član 118.

-Zabranjeno je postavljanje materijala sa zaštićenim autorskim pravima (muzika, fotografije, filmovi, softver i sl.) ukoliko Korisnik ne poseduje autorska prava na taj materijal ili nema pismeno ovlašćenje nosioca autorskog prava za njegovo postavljanje.

Pored toga što gore navedene radnje dovode do suspenzije Korisničkog naloga, NRG HOST ima pravo da ovakve radnje prijavi nadležnim organima bez obaveštavanja Korisnika usluge o tome.

Ukoliko Korisnik nije siguran da li je neka radnja ili sadržaj dozvoljen ili ne, dužan je da se obradi korisničkoj podršci NRG HOSTA-a.